fbpx

Everyday Rights: แพทย์ชายแดนให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ลี้ภัย


August 07, 2023

รู้จัก “กาญจนา ธอร์นตัน” พยาบาลและผู้ก่อตั้งกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมา

ทุก ๆ วันกาญจนาและองค์กรของเธอช่วยชีวิตผู้คน ผ่านบริการให้การดูแลด้านสุขภาพ ไปรับชมเรื่องราวของเธอได้เลย

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.