fbpx

ประเทศไทยกล่าวรายงานปกป้องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์การสหประชาชาติ


November 18, 2021

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประเทศไทยกล่าวรายงานปกป้องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ @UN_HRC ในกระบวนการ #UPR รอบที่ 3 ขณะเดียวกัน ทางการได้จับกุมและใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงโดยสงบอยู่เสมอ เราเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออกและในการชุมนุมอย่างสงบของประชาชน

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.