fbpx

ส.ส.ไทยยกรายงานสืบสวนของ Fortify Rights ถกในสภา


January 26, 2024

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ส.ส. ธิษะณา ชุณหะวัณ ได้ยกรายงานของ Fortify Rights กรณีตำรวจไทยรีดไถเงินผู้ลี้ภัยที่กำลังเข้ารับบริการสาธารณสุข โดยเรียกร้องให้รัฐบาลคุ้มครองผู้ลี้ภัยให้ดียิ่งขึ้น

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.