fbpx

งามศุกร์ รัตนเสถียร: เสรีภาพในการแสดงออกกับราคาที่ต้องจ่าย


October 22, 2021

หนึ่งเดือนหลังศาลไม่รับฟ้องคดี อาจารย์งามศุกร์ จากสถาบันสันติศึกษา ม. มหิดล ได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์การถูกคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรม และผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ที่โดนฟ้อง

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.