fbpx

หลักการไม่ส่งกลับคืออะไร?


July 30, 2021

สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งการครบรอบอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ #ผู้ลี้ภัย ปีที่ 70 ซึ่งเป็นอนุสัญญาสำคัญของการปกป้องผู้ลี้ภัย

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.