fbpx

เสียงแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว


February 12, 2021

กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยชาวไทย🇹🇭 กลับมาประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนักกิจกรรม ครั้งนี้ กลุ่มผู้ประท้วงชาวเมียนมาร์🇲🇲 มาร่วมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับในเมียนมาร์ #WhatsHappeningInThailand

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.