fbpx

คดีฟ้องปิดปากหรือ SLAPP คืออะไร


July 15, 2020

การ #ฟ้องปิดปาก คืออะไร❓ ใครเป็นคนฟ้องปิดปาก ❓ ใครมักถูกฟ้องปิดปาก ❓
🎬 ดูคลิปอนิเมชัน แล้วมาดูกันว่าการฟ้องปิดปากถึงส่งผลกระทบต่อทุกคนรวมถึงคุณด้วย

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.