fbpx

Everyday Rights: Rohmad Ruengprat (TH)


June 07, 2020

เราะห์หมัด เรืองปราชญ์ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทย เขาได้จัดหาอาหาร ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นๆ กับผู้ลี้ภัยผ่านการทำงานกับมูลนิธิศรัทธาชน และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.