fbpx

“พ.ร.บ.NPO เป็นเรื่องอันตรายต่อประชาชน” – กลุ่มราษฎรัมส์


July 19, 2022

“พ.ร.บ.การรวมกลุ่มเป็นเรื่องอันตรายกับประชาชน” – ราษฎรัมส์ – RasaDrums ทำความเข้าใจ พ.ร.บ. NPO ทำไมภาคประชาสังคมถึงออกมาต่อต้าน?

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.