fbpx

เอกชัย อิสระทะ: เสรีภาพในการแสดงออกกับราคาที่ต้องจ่าย


December 27, 2021

รับฟังเรื่องราวการต่อสู้ในคดีฟ้องปิดปากของเอกชัย อิสระทะ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา เขาคูหา รัตนภูมิ สงขลา ซึ่งถือเป็นการคุกคามโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือ #SLAPP ในประเทศไทย #BizHR

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.