fbpx

งานสัมมนาประเด็นเมียนมาครั้งประวัติศาสตร์ ที่รัฐสภาไทย


March 26, 2024

🇲🇲 กองทัพเมียนมาอาศัยการสนับสนุนจากทางการไทยเพื่อรักษาระบอบเผด็จการ ทว่างานเสวนาครั้งประวัติศาสตร์ที่รัฐสภา ซึ่งร่วมจัดโดย Fortify Rights และ คณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในเมียนมา มาหาทางออกเรื่องสิทธิมนุษยชน และผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.