fbpx

รายงานด่วน: “ปฏิเสธการเข้าถึง”


November 08, 2021

วันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ Fortify Rights จะเผยแพร่รายงานด่วน ภายใต้ชื่อ “ปฏิเสธการเข้าถึง: รัฐบาลทหารเมียนมาปิดกั้นการเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อชีวิตในรัฐคะเรนนี (คะยา)”

Stay Updated!


Subscribe to our mailing to receive periodic updates on human rights issues where we work.